แก้ปัญหา export ไฟล์ csv แล้วอ่านภาษาไทยไม่ได้ (PHP)

header('Content-Encoding: UTF-8');
header('Content-type: text/csv; charset=UTF-8');
header("Content-Disposition: attachment; filename=[ชื่อไฟล์]");
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header("Pragma: public");
header('Expires: 0');
echo "\xEF\xBB\xBF"; // UTF-8 BOM