การปรับค่า php.ini โดยใช้ .htaccess

ที่ตำแหน่ง root ให้สร้างหรือแก้ไขไฟล์ชื่อ .htaccess โดยเพิ่มค่าที่ต้องการปรับตามรูปแบบดังต่อไปนี้

php_value [ค่าที่ต้องการปรับ] [ค่าที่ปรับ]

ตัวอย่าง ไฟล์ .htaccess

php_value max_file_uploads 50
php_value max_input_vars 4000